Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice je z letošnjim šolskim letom (2023/2024) ppostala polnopravna članica mednarodne mreže UNESCU pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu v luči promocije izobraževanja za življenje v svetovni skupnosti. Temeljni dokument, po katerem so se zgledovali že v rosnih letih, je Splošna deklaracija o človekovih pravicah. Od leta 1993 je tudi Slovenija postala ena izmed držav, ki so povezane v mednarodno mrežo. Danes je na svetu 11.000 pridruženih šol iz 180 držav. Zavezanost Slovenije je dobila svoje priznanje v letu 2002, ko je slovenska ASPnet prejela UNESCO nagrado Steber miru za svoje delo v podporo vzgoji za mir in nenasilje. Danes slovenski ASPnet združuje približno 100 šol v 10 središčih. Člani mreže so zavezani k spoštovanju vrednot:

 • kulture miru in nenasilja,
 • strpnosti,
 • sodelovanja,
 • sprejemanja različnosti,
 • skrbi za posameznikov razvoj,
 • ohranitve naravne in kulturne dediščine ter našega planeta.

Delo vzgojno-izobraževalnih institucij članic Unescove mreže se odvija po štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje:

 • Učiti se, da bi vedeli!
 • Učiti se delati!
 • Naučiti se živeti skupaj!
 • Učiti se biti!

Vzgojno-izobraževalno delo vrtcev in šol, ki želijo postati oz. so članice mednarodne mreže vključuje teme, kot so: diskriminacija, demokracija, enakopravnost spolov, gozdovi, HIV ali AIDS, materinščina, migracije in begunci, nacionalni parki, okolje, priložnosti za mlade, solidarnost, šport, trajnostni način življenja, zdrav način življenja, vode in oceni ter vrednote in stališča. Zapisane teme se realizira preko nacionalnih in mednarodnih projektov, v sklopu katerih se učenci udeležujejo različnih delavnic na šoli oz. na javnih mestih.

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:

 • Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
 • Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
 • Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem v projektih drugih šol.

V letošnjem šolskem letu strokovni delavci sodelujejo v sledečih projektih:

 • Veselje do znanosti  
 • Pozdrav ptic miru   
 • Festival Jezikajmo

V letošnjem šolskem letu bomo obeležili:

 • 27. 1. Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta
 • 21. 2. Mednarodni dan maternih jezikov
 • 8. 3. Mednarodni dan žena
 • 21. 3. Svetovni dan poezije
 • 22. 3. Svetovni dan voda
 • 5. 10. Svetovni dan učiteljev
 • 24. 10. Svetovni dan OZN
 • 16. 11. Mednarodni dan strpnosti
 • 1. 12. Svetovni dan boja proti AIDS-u
 • 3. 12. Mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami
 • 10. 12. Dan človekovih pravic

Poleg navedenih, pa se bo zagotovo našel še kateri.

Indgrid Dorner Radosavljević

(koordinatorica)