ŠOLSKA PREHRANA – SUBVENCIJE ZA MALICO IN KOSILO

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na Centru za socialno delo ni treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na Centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Višina subvencije in upravičenost do subvencije

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60 eur.

Do polne subvencije za kosilo oziroma do v celoti brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 eur.

Še več pojasnil se nahaja na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/teme/subvencije-prehrane-za-ucence-in-dijake/

ŠOLA V NARAVI

Financiranje šole v naravi podrobneje definira Pravilnik o financiranju, ki je dostopen na povezavi http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5933

Kdaj lahko zaprosite za subvencionirano šolo v naravi?

 • subvencija je namenjena učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi,
 • za subvencijo zaprosite starši učencev 5. razreda (oziroma kasneje, če učenci v 5. razredu nimajo šole v naravi).

Kako zaprosite za subvencionirano za šolo v naravi?

 • starši izpolnite vlogo, ki jo dobite v šolski svetovalni službi ali na spletni strani.

Splošni kriteriji, ki se upoštevajo pri obravnavanju vlog:

 • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
 • višina dohodkov na družinskega člana,
 • višina otroških dodatkov,
 • brezposelnost staršev,
 • dolgotrajna bolezen v družini,
 • dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.

ŠOLSKE POTREBŠČINE

OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice vam na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/2020) omogoča, da si lahko učbenike izposodite iz šolskega učbeniškega sklada. Ob izteku šolskega leta morate nepoškodovan učbenik vrniti v šolsko knjižnico. Če bo učbenik poškodovan ali uničen, vam bomo zaračunali dve tretjini maloprodajne cene učbenika.

Stroške nakupa delovnih zvezkov za prvo triado v celoti krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato so za starše brezplačni. Učenci jih bodo prejeli v šoli.

Stroške nakupa delovnih zvezkov za višje razrede, zvezkov in ostalih pripomočkov krijete starši. V kolikor se pri tem soočate s finančno stisko, se lahko obrnete na pristojni CSD, Društvo prijateljev Mladine Slovenske Konjice ali v svetovalno službo oddate vlogo za sofinanciranje šolskih potrebščin.

Splošni kriteriji, ki se upoštevajo pri obravnavanju vlog:

 • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
 • višina dohodkov na družinskega člana,
 • višina otroških dodatkov,
 • brezposelnost staršev,
 • dolgotrajna bolezen v družini,
 • dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.

DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA

V primeru raznih finančnih težav, ki onemogočajo redno plačevanje obveznosti ali poplačilo dodatnih storitev lahko na šolski sklad OŠ Ob Dravinji naslovite Vlogo za dodelitev sredstev, katero je potrebno ustrezno utemeljiti in jo podkrepiti s pisnimi dokazili.